• udvc.ac.th
  • 8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 41000
ฟอร์มเพื่อยืนคำร้อง

คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน

ฟอร์มเพื่อยืนคำร้อง งานหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ยื่นคำร้อง
ดูคำร้อง

นักเรียนนักศึกษาสามารถดูข้อมูลคำร้อง ขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อนได้โดยการกรอกรหัสนักศึกษา

ดูข้อมูล